OUDERLOGIN
OUDERLOGIN

Klachten & Opmerkingen

Samenwerken aan verbetering

Wanneer u klachten, opmerkingen of ideeën over verbetering van onze werkwijze heeft, dan horen we dat graag. Met uw reacties kunnen we onze service nog beter op onze klanten afstemmen. Aarzel dus niet om hiervoor contact met ons op te nemen!

Als u niet tevreden bent kunt u dat het best direct bespreken met de betreffende pedagogisch medewerker. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht bespreken met- of een formele klacht indienen bij de directeur Gulsah Akpinar (g.akpinar@caleidokidzz.nl)

Het interne klachtenreglement kunt u hier downloaden.

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Geschillencommissie

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Soms kunt u een klacht rechtstreeks aan hen voorleggen.  Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is aan de Geschillencommissie.

Caleido Kidzz Osdorperban is hierbij aangesloten.

Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Caleido Kidzz maakt ieder jaar een jaarverslag klachten dat ter inzage ligt op het kinderdagverblijf. In 2016 zijn bij de Geschillencommissie geen geschillen ingediend tegen Caleido Kidzz. Wij hebben hier een certificaat voor gekregen.

GGD Inspectierapport

GGD-inspecteur voert ieder jaar een onderzoek uit naar de kwaliteit van de kinderopvanglocatie. Op basis van de uitkomsten besluit de gemeente of de locatie wordt opgenomen in het LRKP. De GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en toetst de locatie onder andere op:

  • pedagogische praktijk
  • beroepskracht-kindratio
  • groepsgrootte
  • beroepskwalificaties
  • verklaringen omtrent gedrag (vog’s)

Presteert de kindercentrum minder goed of slecht op het gebied van kwaliteit? Dan onderzoekt de GGD intensiever en uitgebreider.

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. De GGD-inspectierapporten zijn openbaar. De inspectierapporten worden op onze website geplaatst. Daarnaast is het rapport ter inzage gelegd op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. De rapporten zijn ook in te zien via Landelijkregisterkinderopvang.nl. Gegevens over al uw opvanglocaties zijn ook in te zien via Kinderopvangkaart.nl.

GGD Inspectierapport

Download de openbare GGD-inspectierapporten. Tevens ligt er een exemplaar voor u ter inzage op het kinderdagverblijf.

De oudercommissie van Caleido Kidzz bestaat uit een groep van vier ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind.